Besturen in Buren  

Communicatie

Wij vinden het belangrijk dat inwoners op de hoogte zijn van gebeurtenissen en ontwikkelingen in onze gemeente. Daarom willen we dat de gemeente inwoners nog veel beter betrekt en informeert. Belangrijke informatie van de gemeente, zoals bijv. over subsidies, regelingen of bestemmingsplannen is vaak niet bekend bij inwoners. Of het komt niet bij de juiste belanghebbenden terecht. Daarbij wil PvdA-GroenLinks een actief beleid tegen racisme en discriminatie. We streven naar een samenleving waar iedereen gelijkwaardig is en mee kan doen.

Inwonersparticipatie

Lodewijk Witteveen over hoe hij met Beusichem Leeft de gemeente en de inwoners bij elkaar brengt

Wat is participatie?

Participatie betekent dat gemeente, instanties, betrokken inwoners, ondernemers en eventueel externe deskundigen samen plannen of beleid maken. Dit via een open houding naar elkaar, en via een vooraf vastgestelde aanpak.

Bestuurscultuur

De bestuurscultuur in de gemeente Buren is aan verfrissing toe. PvdA / GroenLinks wil bijdragen aan en constructieve sfeer in de gemeenteraad, voor transparante debatten en dialogen met korte en heldere bijdrages. Wij vinden dat het beter kan én moet om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Het rapport van Berenschot uit 2021 moet de gemeente Buren helpen om het anders te doen. Het rapport is en steun in de rug om het anders te gaan doen.

Bestuurscultuur

Nico Michielsen over samenwerken

Wat is bestuurscultuur?

De bestuurscultuur is de manier, de stijl, het zijn de de gewoontes en de gebruiken waarop bestuurders en raadsleden omgaan met elkaar en de organisatie waaraan zij leiding geven.

Financiële tekorten

Voor wat betreft de financiën: De gemeente heeft de laatste jaren verschillende taken gekregen die voorheen landelijk werden geregeld. Denk aan de jeugdzorg en de nieuwe omgevingswet. Onder andere hierdoor zijn tekorten ontstaan in de gemeentebegroting. Een andere reden is dat er weinig gespaard wordt voor noodzakelijke investeringen, zoals het bouwen van basisscholen. Wij vinden het belangrijk dat er een gezond financieel beleid wordt gevoerd om aan belangrijke sociale taken voor inwoners te voldoen. Het huidige budget van de gemeente kan anders verdeeld worden, waardoor er meer budget besteed kan worden in samenwerking met de inwoners. Daarbij is minder inzet van ambtenaren-uren uitgangspunt. Het betekent ook dat ambtenaren meer begeleiders dan uitvoerders worden.

Regionale samenwerking

De gemeente Buren werkt op een aantal gebieden regionaal samen met andere gemeenten. Voorbeelden hiervan zijn de Regio Rivierenland, de Werkzaak, de GGD, de Regionale Energie Strategie en de AVRI. De samenwerking met deze organisaties is belangrijk, maar soms ook ingewikkeld en lastig te controleren.  PvdA-GroenLinks wil bij regionale samenwerking altijd duidelijk aan de inwoners uit kunnen leggen wat de afspraken zijn en wat de financiële gevolgen voor de inwoners zijn. PvdA-GroenLinks wil de democratische controle van de regionale samenwerking beter organiseren, zodat de gemeenteraad betere kaders kan stellen en controle kan uitoefenen. 

Hoe willen we dat gaan doen in Buren?

 • PvdA-GroenLinks wil de inwoners beter bereiken en nieuwe vormen van communicatie gebruiken. Inwoners kunnen hun persoonlijke voorkeuren aangeven, voor bijvoorbeeld een mailgroep, WhatsApp of twitter.
 • Wij zijn voor het betrekken van inwoners door bijvoorbeeld interviewen of enquêteren. De resultaten willen wij gebruiken bij het maken van beleid. Hierbij laten we actief weten op welke manier dat gedaan is.
 • De raadsleden en bestuursleden van PvdA-GroenLinks zijn gemakkelijk benaderbaar. Een vraag stellen, hulp inschakelen of overleg voeren kan telefonisch, via email of social media.
 • PvdA-GroenLinks wil spreekuren en kernenrondes houden in de verschillende kernen.
 • PvdA-GroenLinks wil de inwoners veel meer vanaf het begin betrekken bij plannen en activiteiten.
 • Het kerngericht werken is een manier om maatwerk aan te bieden aan de inwoners en de verschillende kernen. Wij willen dit verder samen met de inwoners uitwerken bij bijvoorbeeld de warmtetransitie.
 • Wij willen dat groepen inwoners of buurtgenoten plannen indienen of alternatieven voor gemeentelijke plannen aandragen: Right to challenge. Na 2022 ontwikkelen we hier kaders voor.
 • Bewonersinitiatieven, zoals bijvoorbeeld de energiecoöperatie EcoBuren, worden door de gemeente breed ondersteund.
 • Wij willen dat adviesraden serieus genomen worden en gevraagd en ongevraagd de gemeente scherp houden. Naast adviesraden van jongeren, de sport en de participatieraad staat de PvdA-GroenLinks open voor nieuwe adviesraden, zoals een cliëntenraad werk en inkomen en een milieu- en duurzaamheidsraad.
 • De regering heeft na de toeslagenaffaire aangegeven dat de overheid menselijker en transparanter moet worden. Wij juichen dit van harte toe. Wij vinden ook dat inwoners van Buren op een dienstbare gemeente mogen rekenen. Ze moeten met vertrouwen door de ambtelijke organisatie worden behandeld. De gemeente is er voor de gemeenschap en niet andersom. Hierbij mag maatwerk worden toegepast. 
 • PvdA-GroenLinks is tegen discriminatie en voor inclusie. Of het nu gaat om religie, etniciteit, gender en seksualiteit, levensfase, sociaal-economische klasse of socialisatie en opleidingsniveau. We staan voor diversiteit in onze gemeente en de gemeenteraad.
 • Een goed initiatief om de regionale samenwerking te stroomlijnen is de Raadskring. Leden van aangesloten gemeenteraden komen bij elkaar en bespreken wat er regionaal aan de orde is.
 • Elke raadsperiode komt de vraag of de gemeente Buren heringedeeld gaat worden. PvdA-GroenLinks heeft op dit moment geen voorkeur voor een bepaalde oplossing. Mocht de vraag op tafel komen dan zijn wij voor een indeling met een zo krachtig mogelijk bestuur en organisatie. Een bestuur dat onze 16 dorpen en haar inwoners zo goed mogelijk kan dienen.
 • In 2022 krijgt Buren een nieuwe burgemeester. PvdA-GroenLinks wil dat inwoners actief worden betrokken bij de zoektocht naar de nieuwe burgemeester