De duurzame ruimte in Buren 

Duurzame ontwikkeling

Jur Marringa over duurzaam boeren

Wat is duurzame ontwikkeling?

Duurzame ontwikkeling houdt in dat de huidige bevolking in haar behoeften voorziet zonder de komende generaties de mogelijkheid te ontnemen om in vergelijkbare mate in hun behoeften te voorzien.

Gericht op de toekomst

Het open landschap in het midden van de gemeente is zeer belangrijk, zowel voor de biodiversiteit als voor agrarisch gebruik. Deze komgronden willen wij beschermen en verbeteren. Met agrariërs wil PvdA-GroenLinks in gesprek over een minder belastende manier van boeren; duurzame ontwikkeling. Met perspectief voor toekomstige generaties, zodat we in het prachtige landschap nog lang kunnen blijven boeren.

Mary-Ann Arentz over ons Burense landschap en de veranderingen daarin.

Balans

In Buren kan de laatste jaren veel op het gebied van de Ruimtelijke Ordening. PvdA-GroenLinks vindt dat er een betere balans moet komen met duurzaam ruimtegebruik en de circulaire economie. Daarbij past een nieuwe gemeentelijke visie op economische activiteiten in het buitengebied. De lokale invulling van de omgevingswet moet niet gaan over de wensen en mogelijkheden van gisteren of vandaag, maar over die van de komende jaren.

Omgevingsvisie

Jur Marringa over de omgevingsvisie

Wat is de omgevingsvisie?

In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. De fysieke leefomgeving is alles wat we nodig hebben om hier te leven, wonen, werken, studeren en recreëren, zoals water, lucht, bodem, natuur, wegen en gebouwen.

Industriële landbouw

PvdA-GroenLinks wil met de agrariërs alternatieven zoeken voor de hedendaagse invulling van de met name agrarische activiteiten, die door toedoen van de landelijke overheid de laatste jaren veelal een industrieel karakter hebben gekregen. Dit is te veel ten koste gegaan van klimaatadaptatie en de biodiversiteit.

Hoe willen we dat gaan doen in Buren?

Biodiversiteit / Culturele landbouw

 • Natuurvriendelijk (berm)beheer verder uitbreiden.
 • Voortouw nemen bij ontwikkelen groen netwerk in Buren.
 • Agrarisch natuurbeheer stimuleren.
 • Meer ruimte voor extensieve landbouw.
 • Geen ruimte voor industriële agrarische activiteiten die niet passen in het klimaatbeleid van de gemeente.
 • Flora én fauna zijn belangrijk.
 • Beschermen weidevogelgebieden.
 • Kleinschalige recreatie en toerisme ontwikkelen, geen grote druk op het buitengebied.
 • Natuur in de uiterwaarden en andere buitengebieden moet behouden blijven. Daar past geen grootschalige uitbreiding (enkele tientallen plekken of meer) van recreatie bij.
 • Aanpak verkeer buitengebied, ook aandacht voor te grote landbouwvoertuigen.
 • Kansen voor nieuwe natuur in komgebieden.
 • Kwaliteit economische landbouw minder industrieel, transitie natuur inclusieve landbouw: verankeren in omgevingsvisie.
 • Groenstructuur versterken in buitengebied.
 • Lokale afzetmarkt agrarische producten vergroten, boerenmarkten stimuleren.

Conny Veldhuizen over de belangrijkheid van bijen en wat ze niet fijn vinden

Duurzame woningbouw

 • Circulair bouwen: ‘woningbouw start bij de AVRI’: hergebruik van materialen voor het bouwen, renoveren en verduurzamen van woningen.
 • Demontabel bouwen wordt de norm. De komende tien jaar bereiden we ons daar op voor.
 • In de bouwvoorschriften maatregelen circulair bouwen opnemen en tweejaarlijks uitbreiden.
 • Energiebesparing versneld mogelijk maken door inzet van het Energieloket en energiecoaches voor inwoners en ondernemers.
 • Aanpak energiearmoede met de woningcorporaties en Energiebank Rivierenland.
 • Bevorderen natuur inclusief bouwen.
 • Woningen voor starters bouwen binnen de kernen, waaronder tiny houses.

Circulaire economie

 • PvdA / GroenLinks wil innovatie breed stimuleren in regionale proeftuinen.
 • Geen industriële agrarische activiteiten meer in het buitengebied: uitbreidingsinitiatieven toetsen we op klimaatnormen en biodiversiteit. Zonder verbetering geen toestemming. Dit regelen we in de Omgevingsvisie en de Omgevingsplannen.
 • We ondersteunen proeftuinen met startups met de thema’s: afval, fruit, boomteelt, logistiek.
 • We betrekken: jongeren, opleidingen, branche- en ondernemersverenigingen.
 • Ons afval is goud waard: in samenwerking met de AVRI 100% grondstoffen hergebruiken.

Mobiliteit

 • Aandacht voor verkeersveiligheid, in de dorpen is de auto ‘te gast’.
 • Veilige schoolroutes naar basisscholen en voortgezet onderwijs.
 • Programma laadinfrastructuur voor elektrisch rijden, in de periode 2022 – 2024 tien laadpleinen ontwikkelen.
 • Snelheid verkeer buitengebied aanpakken (maximaal 60 km).
 • In de kernen 30 km p/u.
 • Goede fietsverbindingen maken (om recreatie en toerisme en woon-werkverkeer  te stimuleren).
 • Verbeteren ov-verbindingen met grotere plaatsen om de gemeente heen.
 • Motoren en op de dijk zijn welkom, maar ‘ te gast’.