Meedoen in de samenleving 

Bestaanszekerheid

Iedereen in onze samenleving heeft recht op passend werk en een rechtvaardig inkomen. Werk stelt mensen in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen. 
Door de coronacrisis werd duidelijk hoe onzeker een baan en een inkomen zijn. Ook de flexibilisering van de arbeidsmarkt draagt bij aan onzekerheid. De ongelijkheid tussen werknemers is groter geworden.

Conny Veldhuizen over meedoen in de samenleving                                                                  

Bestaanszekerheid

Als het hebben van een baan niet vanzelfsprekend is en door omstandigheden niet lukt, moet er een goed vangnet zijn. Afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering komt vaak door pech of ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals een scheiding, rouw of in deze periode de coronacrisis. PvdA-GroenLinks wil dat inwoners die een vangnet nodig hebben ook een gezond en goed leven moeten kunnen leiden. PvdA-GroenLinks wil dat de gemeente inwoners met een uitkering bejegent vanuit vertrouwen. 

Ondersteuning van inwoners

Inwoners van de gemeente die sociale ondersteuning (zoals WMO, jeugdzorg, participatiewet) nodig hebben, kunnen rekenen op de gemeente. De regels en wetten zijn vaak ingewikkeld en onoverzichtelijk. In de Wmo is geregeld, dat de gemeente kosteloos cliëntondersteuning moet bieden. Dat geldt ook voor ondersteuning voor jeugd (en gezin) en  werk en inkomen. PvdA-GroenLinks wil dat dit wordt geregeld voor alle inwoners die sociale ondersteuning nodig hebben. De gemeente zorgt dat inwoners hiervan op de hoogte zijn en daar een actief beroep op kunnen doen.

Hoe willen we dat gaan doen in Buren?

 • Wij willen dat de gemeente lokaal en regionaal actief is op de arbeidsmarkt om de Burense de mogelijkheden om onze inwoners zonodig te kunnen begeleiden naar passend werk te vergroten.
 • Wij zorgen voor een goede afstemming tussen onderwijs, ondernemers en de gemeente op lokaal en regionaal niveau. Nieuwe banen in de energietransitie, maar ook de behoefte aan mensen in de zorg, onderwijs en techniek bieden kansen aan onze inwoners, ook in de komende tien jaar.
 • Inwoners die werk zoeken kunnen ondersteuning krijgen door een aanbod van bijscholing, herscholing en omscholing. Werkgevers en gemeente pakken hun verantwoordelijkheid bij het afstemmen van opleidingen en de toekomstige arbeidsmarkt.
 • De gemeente is actief bij de aanpak van laaggeletterdheid en de schulden- en armoedeproblematiek.
 • Niet iedereen is in staat om z’n eigen leven goed op orde te hebben. De gemeente helpt inwoners die ondersteuning nodig hebben met bijvoorbeeld een passende baan.
 • Bij de Participatiewet willen we maximaal gebruik maken van de mogelijkheden door maatwerk te leveren voor de inwoners. Soms bieden de standaardregels niet de juiste oplossingen.
 • Bij ondersteuning van inwoners die hulp nodig hebben wordt rekening gehouden met onderliggende problemen.
 • We vinden vroegsignalering en samenwerking bij schuldenproblemen in onze gemeente zeer noodzakelijk.
 • Inwoners mogen niet in energiearmoede vervallen en in de kou komen te staan: de gemeente ondersteunt de Energiebank Rivierenland.
 • Goede schuldhulpverlening en een ruimhartig minima- en armoedebeleid kan er voor zorgen dat inwoners weer mee kunnen doen en een zelfstandig bestaan kunnen leiden.
 • Om mensen kansen te geven willen we basisbanen in de publieke sector aanbieden met een passend salaris. Bijvoorbeeld als conciërge op een school of beheerder van een speeltuin.