Nieuw gemeentehuis, dorpshuizen, circulaire economie en spuitzones

In de raadsvergadering van 30 mei is gesproken over veel onderwerpen. Het verkopen van gebouwen van de gemeente in de kernen en het gemeentehuis stond op de agenda. Evenals het beleid over de circulaire economie en de afstand tussen woningen en landbouwgrond waar met gif wordt gespoten.

Een ontmoetingsplek behouden in elke kern.
Er is een tekort op de begroting van de gemeente. Daarom moet er bezuinigd worden. Een belangrijke bezuinigingsmaatregel is het verkopen van gebouwen die de gemeente heeft. Het college heeft een meetlat voorgesteld om te beoordelen welke gebouwen in de kernen (zoals dorpshuizen, theater of musea) verkocht kunnen worden of overgenomen door een vereniging. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de waarde voor leefbaarheid en cultuur. PvdA-GroenLinks vindt het belangrijk dat elk dorp een ontmoetingsplek heeft. Wat ons betreft gaat het niet om de stenen, maar om wat er gebeurt in het gebouw.

Nieuw gemeentehuis samen met inwoners vormgeven
Het huidige gemeentehuis is te groot voor onze gemeente. Het kost veel geld om het pand ieder jaar te onderhouden. Daarom zijn wij het er mee eens om het gemeentehuis te verkopen. Het levert tegelijkertijd de mogelijkheid op om 75 sociale huurwoningen te realiseren in het pand.

We vinden het voorstel van het college voor de bouw van een nieuw gemeentehuis echter nog onvoldoende. Samen met D66 hebben we de oproep gedaan om zorgvuldig de afwegingen te maken over de bouw van een nieuw gemeentehuis. En daarbij ook de uitkomsten van het onderzoek naar het afstoten van de andere gemeentelijke gebouwen te betrekken. Er zijn een drietal punten die wij belangrijk vinden bij het zoeken naar een nieuwe werkplek voor ons bestuur en ambtenaren.

We vinden het belangrijk dat het nieuwe gemeentehuis een fijne plek is om te werken voor ambtenaren. Dit zorgt ervoor dat we de beste ambtenaren kunnen aantrekken om voor onze gemeente te werken. Ook vinden we dit een mooie kans om te onderzoeken of er gemeentelijke dienstverlening ook deels in de kernen kan plaatsvinden. Dicht bij onze inwoners. Mogelijk kunnen daarbij ook de gebouwen in de kernen betrokken worden die we als gemeente willen verkopen. Dan kunnen we functies combineren: ontmoetingsplekken in de kernen voor verenigingen en plek voor de ambtenaren. En tenslotte willen we dat de inwoners worden betrokken bij het plan voor het nieuwe gemeentehuis. Net zoals we het ook belangrijk vinden dat het gesprek met inwoners nu snel gevoerd wordt over de gebouwen in de kernen.

Hoger ambitieniveau circulaire economie is nodig.
Wij vinden het belangrijk dat grondstoffen worden hergebruikt. Het college heeft een voorstel gedaan om hiermee aan de slag te gaan, op een basis ambitieniveau. Wij willen graag dat ingezet wordt op een hoger ambitieniveau waarbij er echt concrete stappen worden gezet. Anders zullen we het doel, in 2030 voor 50% circulair zijn, niet halen. Helaas was er geen raadsmeerderheid voor een hoger ambitieniveau, alleen de Partij voor de Dieren en D’66 willen dit ook. Wij zullen met voorstellen hiervoor komen bij de begrotingsbehandeling van 2024.

Gezondheid inwoners moet voorop staan.
Veel partijen in de gemeenteraad willen dat het college op het VNG congres een verzoek gaat indienen over de “spuitzones”. Dit is de afstand die er moet zitten tussen woningen en landbouwgrond waar wordt gespoten met pesticiden. Het idee is dat er meer woningen gebouwd zouden kunnen worden als die afstand kleiner is. Wij vinden dit geen goed idee. De huidige afstandsregels zijn er niet voor niets, die verkleinen is schadelijk voor de gezondheid van onze inwoners. Om meer woningbouw mogelijk te maken kun je beter het spuiten met pesticiden verminderen. Wij hebben dan ook tegen het verzoek gestemd.

Geef een reactie