Toegankelijke zorg   

Toegankelijke zorg in Buren

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een groot aantal zorgtaken, zoals bijvoorbeeld jeugdhulp, hulp bij het huishouden, begeleid en beschermd wonen. De gedachte hierachter was dat mensen op deze manier dichtbij huis zorg op maat kunnen ontvangen met meer ruimte voor de zorgverleners. De praktijk is helaas weerbarstiger gebleken en de bureaucratie lijkt niet per se minder te zijn geworden. En dat terwijl iedereen vindt dat goede zorg voor iedereen laagdrempelig en toegankelijk moet zijn.
PvdA-GroenLinks vindt dat de mens weer centraal moet komen te staan in de zorg. Dit vraagt een andere manier van werken. Veel meer uitgaand van de inwoner die zorg nodig heeft en niet vanuit het aanbod van verschillende zorgpartijen.

Toegankelijke zorg

Preventief beleid

Nico Michielsen over de samenhang tussen welzijn en zorg

Wat is preventief beleid?

Het doel van preventie is te zorgen dat mensen gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen. Ook heeft preventie tot doel ziekten en complicaties van ziekten te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen.

Gezond leven

We willen ook meer aandacht voor gezond leven, om de vitaliteit van onze inwoners te behouden en versterken. Voorlichting over en aanbod van gezonde voeding, bewegen en sporten zijn de moeite waard omdat ze veel gezondheidswinst opleveren. Hetzelfde geldt voor het aanbieden van ruimtes om elkaar te ontmoeten en de sociale banden aan te halen. Het versterken van de sociale samenhang door het regelen van gezamenlijke voorzieningen, bijvoorbeeld door meer speelplaatsen te maken, ontmoetingsactiviteiten voor ouderen en een breed cultureel aanbod, draagt bij aan welzijn van de inwoners en zorgt ook nog eens voor een sociaal vangnet.

gezond leven
Jeugdzorg

Jeugdzorg

PvdA-GroenLinks vindt dat meer aandacht uit moet gaan naar jeugdzorg. Voor de coronacrisis waren er al lange wachtlijsten, trage hulpverlening en lage scores op het (mentale) welzijn van de jeugd en dat is tijdens de coronacrisis niet minder geworden. De Nationale Kinderombudsman signaleert een stille ramp die er is onder jongeren. De hele jeugdzorg kampt daarnaast met een hoge werkdruk en veel administratieve rompslomp. Het Rijk heeft in 2021 fors extra geld aan de gemeenten voor de jeugdzorg toegezegd, de gemeente Buren moet dit geld ook op de juiste manier besteden. Het zijn onze jongeren die een goede toekomst moeten hebben.

Hoe willen we dat gaan doen in Buren?

Mens centraal

 • We stellen niet de markt of de regels centraal, maar de mens. We gaan uit van wat iemand nodig heeft en budget daarbij mag geen obstakel zijn.
 • In contacten tussen (zorg)professionals en burgers wordt eenvoudige taal gebruikt.
 • We zorgen ervoor dat mantelzorgers goed worden ondersteund door ze beter te betrekken bij de zorgvraag en te voorkomen dat ze overbelast raken.
 • We bevorderen dat in de samenwerking tussen zorgaanbieders kwaliteit het uitgangspunt is.
 • We zorgen ervoor dat vanuit de gemeente actieve voorlichting over zorgvoorzieningen wordt gegeven en dat bestaande voorzieningen toegankelijker worden gemaakt: het moet voor elke inwoner duidelijk zijn waar je met je zorgvraag terecht kunt. Hierover gaat de gemeente jaarlijks met cliënten in gesprek.
 • We zorgen dat sociale ongelijkheid en gezondheidsachterstanden zoveel mogelijk worden tegengegaan. Hiervoor is het ook van belang dat alle inwoners van Buren goed kunnen en lezen en schrijven. Omdat dit zeker nog niet het geval is zal ook de komende jaren worden geïnvesteerd in het tegengaan van laaggeletterdheid.

Preventie

 • We zetten in op een sterk preventief beleid en het verkleinen van de gezondheidsachterstanden, met name op en rondom scholen. We verkennen daarom wat initiatieven als JOGG/Gezonde School en de Gelijke Kansen Alliantie kunnen brengen voor de gemeente Buren en sluiten hierbij aan als er een meerwaarde in zit voor de inwoners.
 • In de fruitregio waarin we wonen zorgen we dat de kinderopvang, de scholen en bedrijven samen werken om ervoor te zorgen dat alle kinderen in de gemeente Buren voldoende fruit eten. Op deze manier proberen we de problematiek van overgewicht in de gemeente terug te dringen.

Jeugd

 • Alle kinderen en jongeren in de gemeente Buren tellen mee! Ze verdienen een eerlijke toekomst met kansen om zich te ontwikkelen.
 • We geven prioriteit aan voorzieningen voor de jeugd die relatief zwaar is getroffen door de coronacrisis vanwege een opstapeling van problemen (scholingsachterstand, grote impact op welbevinden, minder perspectief op een baan en een woning). 
 • We geven jongeren uitzicht op een opleiding, werk en een woning.
 • Om jongeren die op hulp wachten op tijd te helpen kijken we naar succesvolle initiatieven zoals in West Betuwe, Tiel en Culemborg om dergelijke initiatieven in Buren te starten.
 • We zetten ons in om de inwoners van Buren en dan met name de jongeren met geestelijke gezondheidsproblemen zo snel mogelijk te helpen, als de zorg te lang op zich laat wachten zorgen we voor alternatieven.
 • We stimuleren initiatieven op het gebied van diversiteit en maken ook andere ideeën uit de gemeente mogelijk, op het gebied van sport en spel en culturele activiteiten (zie ook leren in Buren)